اتحاد

سیاستمداران ،صنعت ،طرفداران رمزنگاری برای رد طرح کیف پول خزانه متحد می شوند

سیاستمداران ،صنعت ،طرفداران رمزنگاری برای رد طرح کیف پول خزانه متحد می شوند

مقاومت در برابر لایحه جدیدی که شایعه آن در وزارت خزانه داری آمریکا قرار دارد در حال افزایش است ،از ترس اینکه این اقدام  "به طور بالقوه بدون بررسی کنگره و بدون تعامل معنادار صنعت درگیر می شود." بسیاری ...