افزایش_قیمت_30_درصدی

رشد بی سابقه Fantom

رشد بی سابقه Fantom

فانتوم Fantom با افزایش 30 درصدی دیگر در قیمت خود، مسیر صعود خود را ادامه می دهد. این کوین رشد 3000 درصدی از اواخر سال گذشته داشته و حتی قطع شدن شبکه اخیر نیز نتوانست جلوی افزایش صعودی Fantom را ...