سازمان_امور_پولی_فلسطین

فلسطینی‌ها در مسیر حرکت به سمت استقلال پولی، با ارز دیجیتال هستند

فلسطینی‌ها در مسیر حرکت به سمت استقلال پولی، با ارز دیجیتال هستند

سازمان امور پولی فلسطین PMA در حال بررسی امکان صدور ارز دیجیتال خود است. برای فلسطینی‌ها، ضرب یک سکه ملی یک گام، حداقل یک نمادین، در جهت دستیابی به استقلال پولی از دولت اسرائیل است. طبق توافقنامه‌ای در دهه ۹۰ ...