مشارکت_سود

سرمایه گذاری مضاربه ای چیست ؟

سرمایه گذاری مضاربه ای چیست ؟

مضاربه قراردادی است که میان عامل و صاحب سرمایه ( مالک ) بسته شده و به این صورت است که عامل با سرمایه صاحب مال به تجارت پرداخته و در برابر آن به نسبت درصدی در سود با وی شریک می‌شود ...