منشر

منشور معامله گر

منشور معامله گر

۱-در بازارهای مالی فرصت ها مانند ایستگاه اتوبوس هستند، با رفتن یک اتوبوس اتوبوس بعدی خواهد رسید، و شاید ما کمی معطل شوید. لذا هرگز نگران موقعیت های از دست رفته نباشید. ۲-از پولی استفاده کنید که اگر از دست ...