پروژه_AMPLEFORTH_چیست

پروژه AMPLEFORTH چیست ؟

پروژه AMPLEFORTH چیست ؟

 پروژه AMPLEFORTH برای ایجاد واحد پولی با ارزشی ثابت به وجود آمده که این واحد پولی هیچ پشتوانه‌ای ندارد و تنها پشتوانه آن عرضه و تقاضای است که توسط قرارداد هوشمند کنترل می‌شود. این قرارداد‌های هوشمند سبب می‌شوند که قیمت ...