AAVE

پروژه MOMA چیست؟

پروژه MOMA چیست؟

پروژه MOMA یک کارخانه قرارداد هوشمند برای ایجاد و مدیریت استخرهای وام فراهم می‌کند. با استفاده از امکانات پروژه هر شخصی می‌تواند یک مجموعه وام‌دهی خود مدیریت شده ایجاد کند و کنترل ریسک و مدیریت نرخ بهره با تنظیم انواع ...

توکن حاکمیتی یا Governance  چیست؟

توکن حاکمیتی یا Governance چیست؟

توکن حاکمیتی به دارندگان آن توکن اجازه می‌دهد تا در جهتی که پروژه حرکت می‌کند تاثیر بگذارد. این موضوع امکان کنترل کاربر بر پروژه و مسیر حرکتی آن را فراهم می‌کند که سبب افزایش غیرمتمرکز بودن و دموکراتیک شدن، می‌شود. ...