mkr

توکن حاکمیتی یا Governance  چیست؟

توکن حاکمیتی یا Governance چیست؟

توکن حاکمیتی به دارندگان آن توکن اجازه می‌دهد تا در جهتی که پروژه حرکت می‌کند تاثیر بگذارد. این موضوع امکان کنترل کاربر بر پروژه و مسیر حرکتی آن را فراهم می‌کند که سبب افزایش غیرمتمرکز بودن و دموکراتیک شدن، می‌شود. ...