OMNYS

پروژه Opulous چیست ؟

پروژه Opulous چیست ؟

پروژه Opulous اولین پلتفرم مالی غیر متمرکز (دیفای) شخص به شخص است که برای وام گرفتن توسط وثیقه‌های دنیای واقعی پشتیبانی می‌شود. مانند هر فرآیند اعطای وام وام‌گیرندگان باید وثیقه‌ای با ارزش حداقل برابر با وامی که می‌خواهند بگیرند را ...