what_is_file_coin

فایل کوین (Filecoin) چیست ؟

فایل کوین (Filecoin) چیست ؟

Filecoin یک شبکه نظیر به نظیر است که پرونده ها را ذخیره می کند ،دارای انگیزه های اقتصادی داخلی برای اطمینان از ذخیره شدن قابل اعتماد پرونده ها با گذشت زمان است. فضای ابری بستری بر اینترنت است که شما ...